Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2017

jelnk
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
jelnk
1278 351f
Reposted fromkatsiu katsiu viaPeaceInHeart PeaceInHeart
jelnk
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
jelnk
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh

December 02 2017

jelnk
jelnk
jelnk
2532 10f0
Reposted fromnazarena nazarena viastylte stylte

November 14 2017

jelnk
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid viamentispenetralia mentispenetralia
jelnk
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
jelnk
3626 849e
Dolne z dzisiaj, czyli 9.XI.2017. Znowu się zaczyna.
Reposted fromEmisja Emisja viamentispenetralia mentispenetralia
jelnk
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.

October 27 2017

3263 cfed

h–e–r–o–i–n–a:

instagram | twitter: @heylizyy 

jelnk
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
7076 a7c4 500

the-cold-hands:

Ul.Floriańska, Kraków, III 2014

jelnk
jelnk
5207 38ba 500
Reposted fromthilda thilda viamentispenetralia mentispenetralia
jelnk

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viamentispenetralia mentispenetralia
1230 0963
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viazapachsiana zapachsiana
7463 e997
Reposted frombrumous brumous viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl